WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty i dane potrzebne do dokonania czynności notarialnych:

► do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

► do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia, wykonania zapisu, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny – zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że został on zapłacony.

► do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • numer księgi wieczystej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego);
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydany przez właściwe starostwo powiatowe);
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydany przez właściwy urząd gminy/miasta);
 • jeżeli w danej gminie wprowadzono obszary rewitalizacji zaświadczenie (wydane przez właściwy urząd gminy/miasta), że przedmiotowa działka nie znajduje się w jej;
 • jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z  adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydany przez właściwe starostwo powiatowe).

► do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • zaświadczenie z Urzędu Ewidencji Ludności, z treści którego będzie wynikał nr PESEL zmarłego lub dowód osobisty zmarłego;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia (lub małżeństwa) wszystkich jego spadkobierców;
 • wszystkie testamenty (o ile były sporządzone);
 • informacja o księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem lub  współwłaścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym, bądź posiadał spółdzielcze prawo do lokalu
 • (dla spadków otwartych do 13.02.2001 roku) oświadczenie , czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który  spośród spadkobierców ustawowych odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. 

W każdym przypadku wykaz wymaganych dla danej czynności dokumentów lub danych będzie można uzyskać także bezpośrednio od  notariusza.