WYMAGANE DOKUMENTY

Kontakt z nami

fas fa-map-marker-alt

Kancelaria Notarialna
Urszula Ozga, Roman Ozga

Al. 3 Maja 23
34-500 Zakopane
woj. małopolskie

fas fa-phone

Telefon do kancelarii

tel. 18 201 50 68
tel/fax 18 201 39 84

far fa-clock

Godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek-piątek: 8:30-15:00

Inne godziny możliwe po wcześniejszym umówieniu

Dokumenty i dane potrzebne do dokonania czynności notarialnych:

► do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

► do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia, wykonania zapisu, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny – zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że został on zapłacony.

► do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydany przez właściwe starostwo powiatowe);
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydane przez właściwy urząd gminy/miasta);
 • zaświadczenie (wydane przez właściwy urząd gminy/miasta) stwierdzające, czy przedmiotowa działka znajduje się w obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji i czy objęta jest prawem pierwokupu na rzecz gminy;
 • jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej lub gdy jej powierzchnia uległa zmianie – wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydany przez właściwe starostwo powiatowe).
► do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • zaświadczenie z Urzędu Ewidencji Ludności, z treści którego będzie wynikał nr PESEL zmarłego lub dowód osobisty zmarłego;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia (lub małżeństwa) wszystkich jego spadkobierców;
 • wszystkie testamenty (o ile były sporządzone);
 • informacja o księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem lub  współwłaścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym, bądź posiadał spółdzielcze prawo do lokalu
 • (dla spadków otwartych do 13.02.2001 roku) oświadczenie , czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który  spośród spadkobierców ustawowych odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. 

W każdym przypadku wykaz wymaganych dla danej czynności dokumentów lub danych będzie można uzyskać także bezpośrednio od  notariusza. Wszelkie informacje w sprawach czynności notarialnych są bezpłatne.

Image
Dokonujemy wszystkich przewidzianych przez prawo czynności notarialnych. W formie spółki cywilnej prowadzimy Kancelarię Notarialną nieprzerwanie od roku 2000.
fas fa-map-marker-alt
Kancelaria Notarialna
Urszula Ozga
Roman Ozga
Al. 3 Maja 23
34-500 Zakopane
woj. małopolskie
fas fa-map-marker-alt
Kancelaria Notarialna
Urszula Ozga
Roman Ozga
Al. 3 Maja 23
34-500 Zakopane
woj. małopolskie
fas fa-phone
Zadzwoń lub napisz

tel. 18 201 50 68
tel/fax 18 201 39 84

e-mail: roman.ozga@kin.pl
e-mail: urszula.ozga@kin.pl

fas fa-phone
Zadzwoń lub napisz

tel. 18 201 50 68
tel/fax 18 201 39 84

e-mail: roman.ozga@kin.pl
e-mail: urszula.ozga@kin.pl

far fa-clock
Godziny otwarcia
poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek-piątek: 8:30-15:00
far fa-clock
Godziny otwarcia
poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek-piątek: 8:30-15:00


© 2021 Notariusze Zakopane, All Right Reserved